Vgres - Gạch Đá ĐBM Khắc Kim / Khắc Kim Vi Tinh / 60 x 120 ĐBM Khắc kim Vi Tinh