Vgres - Gạch Đá Đánh Bóng Men / 30 x 60 Đánh Bóng Men